Quyết định 03/QĐ-VSD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/QĐ-VSD

Tiêu đề: Quyết định 03/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Số hiệu: 03/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Người ký: Dương Văn Thanh Ngày ban hành: 02/01/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 03/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 ...
 • Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Đăng ký Chứng ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
 • Điều 3. Chứng khoán đăng ký tại VSD
 • Điều 4. Thông tin về chứng khoán đăng ký
 • Điều 5. Nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu
 • Điều 7. Xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu
 • Điều 8. Trách nhiệm của TCPH trong quá trình làm thủ tục đăng ký chứng khoán
 • Điều 9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Điều 10. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Điều 11. Xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Điều 12. Các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán
 • Điều 13. Hồ sơ huỷ đăng ký chứng khoán
 • Điều 14. Xử lý hồ sơ huỷ đăng ký chứng khoán
 • Điều 15. Thủ tục đăng ký đối với chứng khoán thay đổi sàn giao dịch
 • Chương III QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 • Điều 16. Quy định chung về điều chỉnh thông tin đăng ký
 • Điều 17. Điều chỉnh thông tin về TCPH
 • Điều 18. Quản lý và điều chỉnh thông tin về người sở hữu chứng khoán
 • Điều 19. Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán
 • Điều 20. Điều chỉnh thông tin sai sót về số lượng chứng khoán sở hữu
 • Điều 21. Điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu do thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn ...
 • Điều 22. Từ chối điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký
 • Chương IV CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 • Điều 23. Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu
 • Điều 24. Lưu ký chứng khoán trước khi chuyển quyền sở hữu
 • Điều 25. Hiệu lực chuyển quyền sở hữu
 • Điều 26. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán
 • Điều 27. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thừa kế
 • Điều 28. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng
 • Điều 29. Chuyển quyền sở hữu đối với các giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy định của pháp luật về ...
 • Điều 30. Chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc thu hồi cổ phiếu (không phát sinh ...
 • Điều 31. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do Công đoàn của TCPH mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc thu hồi cổ phiếu ...
 • Điều 32. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng ...
 • Điều 33. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện ...
 • Điều 34. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp Công đoàn của TCPH dùng cổ phiếu của mình từ các ...
 • Điều 35. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển ...
 • Điều 36. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH thay đổi cổ đông chiến lược trong thời gian ...
 • Điều 37. Chuyển quyền sở hữu giữa nhà đầu tư ủy thác và công ty quản lý quỹ hoặc ngược lại và giữa công ...
 • Điều 38. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài ...
 • Điều 39. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp
 • Điều 40. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 41. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp
 • Điều 42. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước/do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh ...
 • Điều 43. Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai
 • Điều 44. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông biểu quyết phản đối quyết định ...
 • Điều 45. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu, chứng chỉ quỹ trong giao dịch hoán đổi với quỹ hoán ...
 • Điều 46. Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ theo đề nghị của Ngân hàng nhà nước
 • Điều 47. Chuyển quyền sở hữu trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán
 • Điều 48. Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản đảm bảo là chứng khoán trong các giao dịch cấm cố, thế ...
 • Điều 49. Chuyển quyền sở hữu trong hoạt động thanh toán và bù trừ chứng khoán phái sinh:
 • Điều 50. Chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu làm cổ phiếu quỹ
 • Điều 51. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong trường hợp giải thể doanh nghiệp hoặc từ hộ kinh doanh ...
 • Điều 52: Chuyển quyền sở hữu do cổ đông lớn chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức đấu giá ...
 • Điều 53. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với các trường hợp chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch ...
 • Điều 54. Xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 55. Điều khoản thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/QĐ-VSD để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 03/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/QĐ-VSD

Đang cập nhật