Quyết định 96/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 96/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 96/QĐ-BTP năm 2020 ban hành "quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương" do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 96/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 96/QĐ-BTP năm 2020 ban hành "quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương" do Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN THIẾT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1112/QĐ-BTP ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án ...
 • QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG ...
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Quy mô diện tích đất
 • Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức thiết kế
 • Điều 4. Về phương án thiết kế
 • Điều 5. Về sử dụng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
 • Điều 6. Về thiết bị lắp đặt cho công trình
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH LÀM VIỆC THEO CHỨC DANH
 • PHỤ LỤC SỐ 2 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH SỬ DỤNG CHUNG
 • PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG
 • PHỤ LỤC SỐ 4 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH KHÁC
 • PHỤ LỤC SỐ 5 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHO VẬT CHỨNG VÀ SÂN BÃI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 96/QĐ-BTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 96/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 96/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 96/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 96/QĐ-BTP

Đang cập nhật