Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 37/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long Ngày ban hành: 06/12/2019 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”; THÔN, XÓM, BẢN, LÀNG, KHỐI VĂN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”; THÔN, XÓM, BẢN, LÀNG, KHỐI VĂN HOÁ; “XÃ ĐẠT CHUẨN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nguyên tắc tính điểm
 • Điều 4. Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”
 • Điều 5. Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Khu dân cư văn hóa
 • Điều 6. Thang điểm, cách chấm điểm để xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
 • Điều 7. Thang điểm, cách chấm điểm để xét công nhận Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
 • Điều 8. Thang điểm, cách chấm điểm để xét công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp ...
 • Phụ lục số 01 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG DANH HIỆU“GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
 • Phụ lục số 02 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG DANH HIỆU KHU DÂN CƯ VĂN HÓA
 • Phụ lục số 03 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
 • Phụ lục số 04 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ
 • Phụ lục số 05 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA
 • Phụ lục số 06 TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT TẶNG “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật