Quyết định 3633/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3633/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3633/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số hiệu: 3633/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3633/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh ...
 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020
 • 1. Cải cách thể chế
 • 2. Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
 • 3. Cải cách tổ chức, bộ máy
 • 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC
 • 5. Cải cách tài chính công
 • 6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
 • 7. Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • I. Cải cách thể chế
 • II. Cải cách thủ tục hành chính
 • III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3633/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3633/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3633/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3633/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3633/QĐ-UBND

Đang cập nhật