Thông tư 20/2019/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2019/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 20/2019/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 10/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH KHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý đo lường, chất lượng khí
 • Chương II ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ
 • Điều 5. Quy định về đo lường đối với phương tiện đo trong xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha ...
 • Điều 6. Yêu cầu về đo lường đối với phép đo trong xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, ...
 • Chương III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH KHÍ
 • Mục 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ NHẬP KHẨU
 • Điều 7. Quản lý chất lượng khí của thương nhân nhập khẩu
 • Điều 8. Khí thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 9. Khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ XUẤT KHẨU
 • Điều 10. Quản lý chất lượng khí xuất khẩu
 • Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, PHA CHẾ TRONG NƯỚC
 • Điều 11. Quản lý chất lượng sản xuất, chế biến, pha chế khí
 • Điều 12. Khí thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 13. Khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 14. Công bố cơ sở pha chế khí
 • Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ TẠI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN KHÍ VÀ CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
 • Điều 15. Quản lý chất lượng khí tại thương nhân kinh doanh mua bán khí
 • Điều 16. Quản lý chất lượng khí tại cửa hàng bán lẻ LPG chai
 • Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ TRONG TRẠM CẤP KHÍ, TRẠM NẠP KHÍ, TRẠM NÉN KHÍ CNG
 • Điều 17. Quản lý chất lượng khí trong trạm cấp khí, trạm nạp khí
 • Điều 18. Quản lý chất lượng khí trong trạm nén khí CNG
 • Mục 6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÍ TRONG DỊCH VỤ CHO THUÊ CẢNG XUẤT, NHẬP KHẨU KHÍ; DỊCH VỤ CHO THUÊ BỒN CHỨA ...
 • Điều 19. Quản lý chất lượng khí trong dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa ...
 • Điều 20. Quản lý chất lượng khí trong dịch vụ vận chuyển
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan quản lý
 • Điều 22. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh khí
 • Điều 23. Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí
 • Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định phương tiện đo
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Mẫu. CBPH-ĐKPCK BẢN TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP ĐIỀU KIỆN PHA CHẾ KHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2019/TT-BKHCN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật