Thông tư 10/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 10/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 20/02/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán
 • Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành
 • Điều 5. Quyết toán dự án đầu tư đặc thù
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 7. Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán
 • Điều 8. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán
 • Điều 9. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 10. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, công trình, hạng mục công trình đã thực hiện kiểm toán, thanh ...
 • Điều 11. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, công trình, hạng mục công trình không kiểm toán, thanh tra ...
 • Điều 12. Thẩm tra hồ sơ pháp lý
 • Điều 13. Thẩm tra nguồn vấn đầu tư của dự án
 • Điều 14. Thẩm tra chi phí đầu tư
 • Điều 15. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản
 • Điều 16. Thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư
 • Điều 17. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng
 • Điều 18. Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển, dự án chuẩn bị đầu ...
 • Điều 19. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 20. Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
 • Điều 21. Thời gian lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán
 • Điều 22. Chế độ báo cáo
 • Điều 23. Chế độ kiểm tra
 • Điều 24. Xử lý vi phạm
 • Điều 25. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 27. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số: 01/QTDA BÁO CÁO Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 02/QTDA DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số: 03/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 • Mẫu số: 04/QTDA CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
 • Mẫu số: 05/QTDA TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
 • Mẫu số: 06/QTDA TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
 • Mẫu số: 07/QTDA GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
 • Mẫu số: 08/QTDA TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
 • Mẫu số: 09/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 10/QTDA BÁO CÁO Kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A
 • Mẫu số: 11/QTDA QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, ...
 • Mẫu số: 12/QTDA V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm.. ...
 • Mẫu số: 13/QTDA PHIẾU GIAO NHẬN Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
 • PHỤ LỤC SỐ I HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH.
 • Mẫu số: 14/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 15/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC SỐ II VÍ DỤ TÍNH CHI PHÍ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BTC để xử lý: