Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa Ngày ban hành: 11/03/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban ...
 • QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên Giải thưởng, nguyên tắc xét tặng Giải thưởng
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Đối tượng áp dụng
 • Điều 4. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, MỨC THƯỞNG VÀ KINH PHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu khoa học
 • Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ
 • Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình ứng dụng công nghệ
 • Điều 8. Cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng
 • Điều 9. Kinh phí bảo đảm hoạt động xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
 • Chương III QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Điều 10. Thời gian và thời hạn xét tặng Giải thưởng
 • Điều 11. Quy trình xét tặng Giải thưởng
 • Điều 12. Thành phần, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng Giải thưởng các cấp
 • Chương IV QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 13. Quyền lợi của tác giả công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
 • Điều 14. Trách nhiệm của tác giả công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
 • Điều 16. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật