Quyết định 411/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 411/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 411/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 411/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 24/03/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 411/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp ...
 • Điều 2. Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn ...
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • Điều 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ƯU TIÊN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
 • I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
 • II. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU, SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CAO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 411/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 411/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 411/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 411/QĐ-TTg

Đang cập nhật