Quyết định 903/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 903/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo Số hiệu: 903/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 31/03/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4041/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục ...
 • QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở
 • Điều 3. Mục đích
 • Chương II NỘI DUNG VĂN HÓA CÔNG SỞ CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Điều 4. Tinh thần, thái độ làm việc
 • Điều 5. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử
 • Điều 6. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống
 • Điều 7. Trang phục
 • Điều 8. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Chương III BÀI TRÍ CÔNG SỞ
 • Điều 9. Treo Quốc huy, Quốc kỳ tại cơ quan
 • Điều 10. Biển tên cơ quan
 • Điều 11. Phòng làm việc
 • Điều 12. Khu vực ngoài phòng làm việc trong công sở
 • Điều 13. Quản lý phương tiện giao thông
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
 • Điều 15. Trách nhiệm của Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 903/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 903/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 903/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 903/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật