Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 03/2020/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 31/03/2020 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG SỐ LIỆU, THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 5. Tiêu chuẩn Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA
 • Mục 1. XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA
 • Điều 6. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước hàng ...
 • Điều 7. Quy định về kiểm tra đột xuất việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
 • Mục 2. TIẾN HÀNH KIỂM TRA
 • Điều 8. Xây dựng, phê duyệt quyết định tiến hành kiểm tra
 • Điều 9. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra
 • Điều 10. Thời hạn kiểm tra
 • Điều 11. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo
 • Điều 12. Thông báo quyết định tiến hành kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra
 • Điều 13. Phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra
 • Điều 14. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra
 • Điều 15. Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu
 • Điều 16. Áp dụng các biện pháp xử lý trong kiểm tra
 • Mục 3. KẾT THÚC KIỂM TRA
 • Điều 17. Trách nhiệm báo cáo và thời hạn báo cáo
 • Điều 18. Nội dung báo cáo, nơi nhận báo cáo
 • Điều 19. Trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra
 • Điều 20. Thông báo kết quả kiểm tra
 • Điều 21. Khiếu nại, tố cáo kết quả kiểm tra
 • Điều 22. Báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra 6 tháng và hàng năm
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01 ĐĂNG KÝ/ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG SỐ LIỆU, THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại ...
 • Mẫu số 03 KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA
 • Mẫu số 04 BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Mẫu số 05 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại/đối với ... ...
 • Mẫu số 07 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại/đối với . ...
 • Mẫu số 08 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra ....................................... (4)
 • Mẫu số 09 BIÊN BẢN Giao nhận thông tin, tài liệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT để xử lý: