Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 552/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 552/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn Ngày ban hành: 07/04/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 552/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm ...
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 552/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 552/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật