Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 917/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020 Số hiệu: 917/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 13/04/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 917/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt ...
 • 2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thực chất, hiệu ...
 • 3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong ...
 • 4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực ...
 • 5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở
 • 6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
 • I Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của ...
 • II Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 • III Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính; cải tiến lề lối làm việc, ...
 • IV Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong ...
 • V Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở Bộ Tài nguyên và ...
 • VI Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tài nguyên ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 917/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 917/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật