Quyết định 362/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 362/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 362/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 362/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh Ngày ban hành: 28/02/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 362/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” do Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2020 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Cục ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
 • 1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung
 • 2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 362/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 362/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 362/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 362/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 362/QĐ-BTP

Đang cập nhật