Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 04/2020/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung Ngày ban hành: 25/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động

Mục lục Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ KHOÁN, QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đơn giá tiền lương khoán
 • Điều 4. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN VÀ LỢI NHUẬN ...
 • 1. Số lao động bình quân
 • 2. Xác định tiền lương bình quân
 • 3. Xác định năng suất lao động bình quân
 • 4. Xác định lợi nhuận bình quân thực hiện giai đoạn 2018 - 2019
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật