Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 13/2020/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 26/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất
 • Điều 4. Diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục
 • Chương II TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON
 • Điều 5. Địa điểm, quy mô, diện tích
 • Điều 6. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu
 • Điều 7. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1
 • Điều 8. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
 • Chương III TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Điều 9. Địa điểm, quy mô, diện tích
 • Điều 10. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu
 • Điều 11. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1
 • Điều 12. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
 • Chương IV TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 13. Địa điểm, quy mô, diện tích
 • Điều 14. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu
 • Điều 15. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1
 • Điều 16. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
 • Chương V TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Điều 17. Địa điểm, quy mô, diện tích
 • Điều 18. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu
 • Điều 19. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1
 • Điều 20. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
 • Chương VI TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
 • Điều 21. Địa điểm, diện tích đất, quy mô
 • Điều 22. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu
 • Điều 23. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1
 • Điều 24. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 26. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON
 • PHỤ LỤC II ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • PHỤ LỤC III ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC IV ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

Đang cập nhật