Nghị quyết 83/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 83/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 83/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10 THÁNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện Nghị quyết
 • 2. Xây dựng đề án, cơ chế chính sách đặc thù; hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ...
 • 3. Tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng, tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng ...
 • 4. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ...
 • 5. Xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa ...
 • 6. Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng, tiểu vùng; phát triển trung tâm logistics; mở rộng hợp ...
 • 7. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế ...
 • 8. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 83/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 83/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 83/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 83/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 83/NQ-CP

Đang cập nhật