Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành Số hiệu: 02/2020/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 25/05/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN, THANH LỌC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN THÔNG TIN HẠN CHẾ SỬ DỤNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II BẢO QUẢN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO QUẢN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin
 • Điều 5. Kho, trang thiết bị và dụng cụ bảo quản tài nguyên thông tin
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin trong ...
 • Mục 2. BẢO QUẢN DỰ PHÒNG
 • Điều 7. Bảo quản dự phòng đối với tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy
 • Điều 8. Bảo quản dự phòng đối với tài liệu số, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu vi dạng, tài liệu đặc biệt ...
 • Mục 3. BẢO QUẢN PHỤC CHẾ
 • Điều 9. Những yêu cầu cơ bản trong bảo quản phục chế
 • Điều 10. Xử lý cơ bản trong phục chế tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy
 • Điều 11. Phục chế tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy
 • Mục 4. CHUYỂN DẠNG TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Điều 12. Sao chụp để bảo quản tài nguyên thông tin
 • Điều 13. Vi dạng hóa tài nguyên thông tin
 • Điều 14. Số hóa tài nguyên thông tin
 • Điều 15. Hình thức chuyển dạng tài nguyên thông tin khác
 • Chương III THANH LỌC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH LỌC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Điều 16. Mục đích, nguyên tắc thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Điều 17. Thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Điều 18. Bảo đảm cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Mục 2. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN ĐỂ THANH LỌC
 • Điều 19. Tiêu chí về nội dung, hình thức và thời gian xuất bản
 • Điều 20. Tiêu chí về tình trạng
 • Điều 21. Tiêu chí về số lượng bản
 • Điều 22. Tiêu chí về ngôn ngữ
 • Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH LỌC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
 • Điều 23. Trình tự thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Điều 24. Thủ tục trình và phê duyệt đề án thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Điều 25. Thực hiện thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Điều 26. Hội đồng thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc
 • Điều 27. Thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc, phê duyệt danh mục và hình thức xử lý tài ...
 • Điều 28. Chỉnh lý sổ đăng ký cá biệt, hệ thống tra cứu thông tin
 • Điều 29. Xử lý tài nguyên thông tin sau thanh lọc
 • Điều 30. Lưu giữ và bảo quản hồ sơ thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Chương IV TÀI NGUYÊN THÔNG TIN HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG THƯ VIỆN
 • Điều 31. Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện quy định tại
 • Điều 32. Nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Tổ chức thực hiện
 • Điều 34. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Mẫu số 02. Đề án thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Mẫu số 03. Quyết định phê duyệt Đề án thanh lọc tài nguyên thông tin
 • Mẫu số 04. Danh mục tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc và đề xuất hình thức xử lý tài nguyên thông ...
 • Mẫu số 05. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc
 • Mẫu số 06a. Biên bản thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc
 • Mẫu số 06b. Danh mục tài nguyên thông tin đủ điều kiện thanh lọc và kiến nghị hình thức xử lý
 • Mẫu số 7a. Quyết định phê duyệt Danh mục và hình thức xử lý tài nguyên thông tin được phép thanh lọc
 • Mẫu số 7b. Danh mục và hình thức xử lý tài nguyên thông tin được phép thanh lọc
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL để xử lý: