Văn bản khác 51/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 51/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bạc Liêu ban hành Số hiệu: 51/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
 • 1. Nhiệm vụ:
 • 2. Các giải pháp thực hiện:
 • 2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
 • 2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:
 • 2.3. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:
 • 2.4. Sở Công Thương chịu trách nhiệm:
 • 2.5. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm:
 • 2.6. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:
 • 2.7. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:
 • 2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
 • 2.9. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:
 • 2.10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:
 • 2.11. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:
 • 2.12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu:
 • 2.13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm:
 • 2.14. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm:
 • 2.15. Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:
 • 2.16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chịu trách nhiệm:
 • 2.17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 51/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 51/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 51/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 51/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 51/KH-UBND

Đang cập nhật