Quyết định 1003/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1003/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1003/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành Số hiệu: 1003/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1003/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.
 • Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc ...
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG KIỂM TRA
 • III. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
 • IV. THỜI GIAN KIỂM TRA
 • V. THÀNH PHẦN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
 • VI. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỤC VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 • III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nêu cụ thể, không ghi chung chung)
 • VI. CÁC PHỤ LỤC, BIỂU, BẢNG (thuyết minh, minh họa, giải trình)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1003/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1003/QĐ-UBND

Đang cập nhật