Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Tiêu đề: Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1801/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 22/05/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 13/4/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Quản ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 13/4/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 13/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • I Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • II Tăng cường thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính ...
 • III Thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn
 • IV Tăng cường giám sát, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm
 • V Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm ...
 • VI Tăng cường năng lực
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật