Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 20/05/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CẤP TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG THUỘC SỞ NGOẠI VỤ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó phòng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CẤP TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG THUỘC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH AN GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức trách
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM
 • Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 5. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật