Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh Ngày ban hành: 16/06/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ...
 • QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Điều 4. Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 5. Đo đạc và thành lập các loại bản đồ
 • Điều 6. Kiểm tra về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 7. Kiểm tra và xác nhận bản đồ
 • Điều 8. Giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 9. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
 • Chương III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật