Quyết định 1520/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1520/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1520/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 02/07/2020 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi ...
 • KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
 • II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT
 • 1. Phạm vi tổng kết
 • 2. Nội dung tổng kết
 • 3. Hình thức tổng kết
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Đối với Bộ Tư pháp
 • 2. Đối với các Bộ, ngành
 • 3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • 4. Về việc lấy số liệu và thời hạn gửi Báo cáo tổng kết, hồ sơ khen thưởng
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1520/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1520/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1520/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1520/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1520/QĐ-BTP

Đang cập nhật