Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 183/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí ...
 • Điều 2. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 • QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ...
 • Chương I CÁC KHOẢN PHÍ
 • Điều 1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
 • Điều 2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
 • Điều 3. Phí thăm quan di tích lịch sử, bảo tàng
 • Điều 4. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ ...
 • Điều 5. Phí thư viện
 • Điều 6. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Điều 7. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường ...
 • Điều 8. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Điều 9. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất
 • Điều 10. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
 • Điều 11. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt
 • Điều 12. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
 • Điều 13. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
 • Điều 14. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Điều 15. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Chương II CÁC KHOẢN LỆ PHÍ
 • Điều 16. Lệ phí đăng ký cư trú
 • Điều 17. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân
 • Điều 18. Lệ phí hộ tịch
 • Điều 19. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Điều 20. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:
 • Điều 21. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 22. Lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật