Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 02/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Văn Cư Ngày ban hành: 10/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ
 • Điều 3. Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 • Điều 4. Số lượng, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 • Điều 5. Mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 • Chương III NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH, NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở THÔN, BUÔN, KHU PHỐ
 • Điều 6. Chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố
 • Điều 7. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố
 • Điều 8. Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, khu phố
 • Chương IV PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ ...
 • Điều 9. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh
 • Điều 10. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật