Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên Số hiệu: 25/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Muôn Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Điều 3. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước
 • Điều 4. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và chi thù lao giảng viên
 • Điều 5. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức
 • Điều 6. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài
 • Điều 7. Mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng trong biên chế hội đặc thù
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật