Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1981/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 1981/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 08/09/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1981/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐẾN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình
 • 2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kết quả công tác điều tra cơ bản tài ...
 • 3. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC DỰ ÁN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐIỀU ...
 • I Chuyển tiếp theo Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 sang Chương trình
 • II Chuyển tiếp theo Công văn số 1591/TTg-KGVX ngày 18 tháng 10 năm 2017 sang Chương trình
 • III Điều tra, đánh giá được điều kiện tự nhiên, tài nguyên biển và hải đảo
 • IV Đánh giá được hiện trạng, rủi ro môi trường và hệ sinh thái biển và hải đảo
 • V Tăng cường công tác quản lý nhà nước và năng lực điều cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải ...
 • V Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1981/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1981/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật