Quyết định 1166/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1166/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1166/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh Ngày ban hành: 22/09/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ TRONG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 54/QĐ ...
 • Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt ...
 • QUY CHẾ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ TRONG NGÀNH BẢO HIỂM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Từ viết tắt và giải thích từ ngữ
 • Chương II CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THƯ SỐ
 • Điều 4. Nội dung chứng thư số
 • Điều 5. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
 • Điều 6. Phân loại chứng thư số và đối tượng sử dụng
 • Điều 7. Sử dụng chữ ký số
 • Điều 8. Sử dụng chữ ký số trong các giao dịch chuyển tiền
 • Điều 9. Phạm vi ứng dụng chữ ký số
 • Chương III DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
 • Điều 10. Dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Điều 11. Điều kiện cấp mới chứng thư số
 • Điều 12. Hồ sơ cấp chứng thư số
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp chứng thư số
 • Điều 14. Điều kiện gia hạn, thay đổi nội dung chứng thư số
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số
 • Điều 16. Thu hồi chứng thư số
 • Điều 17. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi chứng thư số
 • Điều 18. Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật
 • Điều 19. Quản lý thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của Trung tâm CNTT
 • Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý thuê bao
 • Điều 22. Trách nhiệm của cá nhân quản lý, sử dụng chữ ký số
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu 01-CTS ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN
 • Mẫu 02-CTS V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
 • Mẫu 03-CTS ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Mẫu 04-CTS V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, đơn vị
 • Mẫu 05-CST BIÊN BẢN BÀN GIAO QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ
 • Mẫu 06-CTS V/v bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật và hiệu lực của chứng thư số
 • Mẫu 07-CTS ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ
 • Mẫu 08-CTS V/v đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số
 • Mẫu 09-CTS ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ
 • Mẫu 10-CTS V/v đề nghị thu hồi chứng thư số
 • Mẫu 11-CTS BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT SAU KHI CHỨNG THƯ SỐ HẾT HẠN SỬ DỤNG HOẶC CHỨNG ...
 • Mẫu 12-CTS BIÊN BẢN XÁC NHẬN THẤT LẠC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT
 • Mẫu 13-CTS ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1166/QĐ-BHXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1166/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1166/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1166/QĐ-BHXH

Đang cập nhật