Quyết định 525/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 525/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 525/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải Ngày ban hành: 14/09/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân tộc

Mục lục Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên ...
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG KIỂM TRA
 • III. THỜI GIAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
 • IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
 • V. KINH PHÍ:
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tình hình 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức ...
 • I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 • II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 • III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 525/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 525/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 525/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 525/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 525/QĐ-UBDT

Đang cập nhật