Nghị quyết 134/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 134/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành Số hiệu: 134/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW NGÀY 09 THÁNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70 ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỤC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BỘ CHÍNH ...
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế ...
 • 2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác ...
 • 3. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ...
 • 4. Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển ...
 • 5. Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 • 6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
 • I Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế ...
 • II Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác ...
 • III Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ...
 • IV Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát ...
 • V Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc ...
 • VI Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 134/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 134/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 134/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 134/NQ-CP

Đang cập nhật