Thông tư 07/2020/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2020/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về hướng dẫn Điểm c Khoản 1 Điều 31 Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 07/2020/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân Ngày ban hành: 31/08/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về hướng dẫn Điểm c Khoản 1 Điều 31 Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2019/NĐ-CP NGÀY 29 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II PHÂN LOẠI, THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT NGẬP NƯỚC, QUAN TRẮC CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG, XÂY ...
 • Điều 3. Phân loại đất ngập nước
 • Điều 4. Thống kê, kiểm kê đất ngập nước
 • Điều 5. Quan trắc các vùng đất ngập nước quan trọng
 • Điều 6. Xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước
 • Chương III TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC
 • Điều 7. Thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước
 • Điều 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thẩm định
 • Điều 9. Nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định
 • Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng thẩm định
 • Chương IV TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC, VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG NẰM NGOÀI KHU BẢO ...
 • Điều 11. Tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước
 • Điều 12. Tổ chức quản lý vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn
 • Điều 13. Quy chế phối hợp quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VỀ CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
 • PHỤ LỤC III BẢN NHẬN XÉT, PHIẾU THẨM ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN THÀNH LẬP KHU ...
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC
 • PHỤ LỤC V MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC
 • PHỤ LỤC VI MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG NẰM NGOÀI KHU BẢO TỒN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2020/TT-BTNMT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2020/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2020/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2020/TT-BTNMT

Đang cập nhật