Nghị quyết 59-NQ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 59-NQ/TW

Tiêu đề: Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trương ương ban hành Số hiệu: 59-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 05/08/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trương ương ban hành

 • NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM ...
 • I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
 • II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
 • 1. Quan điểm
 • 2. Tầm nhìn và mục tiêu
 • III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức từ Trung ương tới địa phương, từ doanh nghiệp đến người dân về ...
 • 2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị trên cơ sở phát huy ...
 • 3. Phát triển kết cấu ha tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu ha tầng giao thông đồng bộ, hiện ...
 • 4. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh ...
 • 5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ...
 • 6. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; khẳng định vị ...
 • 7. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh ...
 • 8. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh ...
 • 9. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh
 • 10. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 59-NQ/TW để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 59-NQ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 59-NQ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 59-NQ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 59-NQ/TW

Đang cập nhật