Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế Số hiệu: 126/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/10/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
 • Điều 5. Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
 • Điều 6. Đăng ký thuế
 • Chương II KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
 • Điều 7. Hồ sơ khai thuế
 • Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa ...
 • Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
 • Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền ...
 • Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
 • Điều 12. Khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
 • Điều 13. Các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế
 • Chương III ẤN ĐỊNH THUẾ
 • Điều 14. Trường hợp ấn định thuế
 • Điều 15. Căn cứ ấn định thuế
 • Điều 16. Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định thuế
 • Điều 17. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chương IV THỜI HẠN NỘP THUẾ, TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
 • Điều 18. Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai ...
 • Điều 19. Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt
 • Điều 20. Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê ...
 • Điều 21. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Chương V HOÀN THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT
 • Điều 22. Phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước ...
 • Điều 23. Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
 • Điều 24. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai ...
 • Điều 25. Phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương trong ...
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN, CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ...
 • Điều 26. Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 27. Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin
 • Điều 29. Công khai thông tin người nộp thuế
 • Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
 • Chương VII CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ
 • Điều 31. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị ...
 • Điều 32. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập
 • Điều 33. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 34. Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn
 • Điều 35. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên
 • Điều 36. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế do cơ quan, ...
 • Điều 37. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ...
 • Chương VIII MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
 • Điều 38. Quy định về doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan
 • Điều 39. Ủy nhiệm thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản ...
 • Điều 40. Mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của các đơn vị cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế
 • Điều 41. Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đối với doanh nghiệp ...
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 44. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 126/2020/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật