Thông tư 126/2020/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 126/2020/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng Số hiệu: 126/2020/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang Ngày ban hành: 19/10/2020 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LOẠI KHỎI BIÊN CHẾ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG BỘ QUỐC PHÒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục đích, yêu cầu loại khỏi biên chế và xử lý tài sản
 • Điều 5. Nguyên tắc loại khỏi biên chế và xử lý tài sản
 • Chương II LOẠI KHỎI BIÊN CHẾ TÀI SẢN
 • Điều 6. Tài sản được loại khỏi biên chế
 • Điều 7. Đề xuất loại khỏi biên chế tài sản
 • Điều 8. Tổng hợp đề xuất loại khỏi biên chế tài sản
 • Điều 9. Phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản
 • Điều 10. Thẩm định đề xuất loại khỏi biên chế tài sản
 • Điều 11. Thẩm quyền loại khỏi biên chế tài sản
 • Chương III XỬ LÝ TÀI SẢN
 • Điều 12. Tài sản được xử lý
 • Điều 13. Phương thức xử lý tài sản
 • Điều 14. Thẩm định, báo cáo xử lý tài sản
 • Điều 15. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản
 • Điều 16. Tổ chức xử lý tài sản
 • Chương IV TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
 • Điều 17. Tài sản được bán đấu giá
 • Điều 18. Nguyên tắc đấu giá tài sản
 • Điều 19. Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 20. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 23. Kế hoạch bán đấu giá
 • Điều 24. Niêm yết việc đấu giá tài sản
 • Điều 25. Xem tài sản đấu giá
 • Điều 26. Địa điểm đấu giá
 • Điều 27. Đăng ký tham gia đấu giá
 • Điều 28. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước
 • Điều 29. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá
 • Điều 30. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá
 • Điều 31. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
 • Điều 32. Biên bản đấu giá
 • Điều 33. Chuyển hồ sơ cuộc đấu giá
 • Điều 34. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá
 • Điều 37. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá ...
 • Điều 38. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận
 • Điều 39. Từ chối kết quả trúng đấu giá
 • Điều 40. Đấu giá không thành
 • Điều 41. Lưu trữ hồ sơ
 • Chương V QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH
 • Điều 42. Nguyên tắc
 • Điều 43. Thu, chi trong công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản
 • Điều 44. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản
 • Chương VI KIỂM TRA, BÁO CÁO
 • Điều 45. Chế độ kiểm tra
 • Điều 46. Chế độ báo cáo
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu
 • Điều 49. Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị
 • Điều 50. Trách nhiệm của Tổng cục Hậu cần
 • Điều 51. Trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật
 • Điều 52. Trách nhiệm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
 • Điều 53. Trách nhiệm của Cục Tài chính
 • Điều 54. Trách nhiệm của các chuyên ngành
 • Điều 55. Trách nhiệm của Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 56. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 57. Hiệu lực thi hành
 • Điều 58. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC II MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH LOẠI BIÊN CHẾ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 126/2020/TT-BQP để xử lý: