Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 14/2020/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 16/11/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 • Điều 4. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ ...
 • Điều 5. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
 • Điều 6. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp
 • Điều 8. Cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo ...
 • Mục 2. QUY CHUẨN CHUYÊN MÔN, TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, QUY TRÌNH, THỜI HẠN THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG ...
 • Điều 10. Quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp
 • Điều 11. Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp đối với Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 12. Tiếp nhận quyết định trưng cầu trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo ...
 • Điều 13. Giao, nhận, mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
 • Điều 14. Giám định bổ sung, giám định lại lần đầu
 • Điều 15. Hội đồng giám định
 • Điều 16. Quy trình thực hiện giám định tư pháp
 • Điều 17. Chuẩn bị giám định đối với trường hợp trưng cầu Ngân hàng Nhà nước giám định
 • Điều 18. Chuẩn bị giám định đối với trường hợp trưng cầu trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám ...
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện giám định tư pháp
 • Điều 20. Thời hạn giám định tư pháp
 • Điều 21. Kết luận giám định tư pháp
 • Điều 22. Lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định
 • Điều 23. Chế độ báo cáo
 • Mục 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 24. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 25. Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 26. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • PHỤ LỤC 02 BIÊN BẢN Giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
 • PHỤ LỤC 03 BIÊN BẢN Mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
 • PHỤ LỤC 04 VĂN BẢN Ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp
 • PHỤ LỤC 05 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 06 KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 07 BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THÁNG……… NĂM ………
 • PHỤ LỤC 08 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp năm ……… (Từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2020/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật