Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Số hiệu: 158/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/12/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO ...
 • Mục 1. TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 4. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán ...
 • Điều 6. Đình chỉ, khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
 • Điều 7. Chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
 • Điều 8. Chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
 • Mục 2. TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 9. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch ...
 • Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán ...
 • Điều 11. Đình chỉ, khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái ...
 • Điều 12. Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái ...
 • Điều 13. Chấm dứt bắt buộc hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Chương III THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mục 1. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 14. Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh
 • Điều 15. Niêm yết chứng khoán phái sinh
 • Điều 16. Đầu tư chứng khoán phái sinh
 • Mục 2. TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 17. Tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 18. Quyền của Sở giao dịch chứng khoán đối với hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 19. Nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán đối với hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 20. Giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 21. Các biện pháp ổn định thị trường
 • Mục 3. THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT, THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
 • Điều 22. Đăng ký thành viên giao dịch
 • Điều 23. Đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt
 • Điều 24. Đăng ký thành viên tạo lập thị trường
 • Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập ...
 • Điều 26. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Chương IV BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mục 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 27. Tổ chức hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 28. Quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với hoạt động bù trừ, thanh ...
 • Điều 29. Nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trù chứng khoán Việt Nam đối với hoạt động bù trừ, thanh ...
 • Điều 30. Đăng ký thành viên bù trừ
 • Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của thành viên bù trừ
 • Mục 2. BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 32. Nguyên tắc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Điều 33. Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ
 • Điều 34. Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư
 • Điều 35. Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
 • Điều 36. Phối hợp giữa Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
 • Chương V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Điều 37. Chế độ báo cáo
 • Điều 38. Nghĩa vụ công bố thông tin
 • Chương VI QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Điều 39. Hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Điều 40. Hoạt động giám sát của Sở giao dịch chứng khoán
 • Điều 41. Hoạt động giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mẫu số 02 DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mẫu số 03 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mẫu số 04 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH ...
 • Mẫu số 05 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI ...
 • Mẫu số 06 GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH/THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ...
 • Mẫu số 07 GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Mẫu số 08 GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 158/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật