Nghị định 80/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 80/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 80/2005/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước Số hiệu: 80/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/06/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 80/2005/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục tiêu, yêu cầu của việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
 • Điều 2. Đối tượng công ty nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê và điều kiện áp dụng
 • Điều 3. Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 4. Đối tượng được giao, mua, nhận khoán kinh doanh, thuê công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 5. Nguyên tắc trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty
 • Điều 6. Quản lý và sử dụng số tiền bán, cho thuê công ty
 • Điều 7. Chi phí cho việc tổ chức giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty
 • Điều 8. Chuyển đổi giữa các hình thức khoán kinh doanh, cho thuê, bán, giao công ty
 • Điều 9. Bảo hộ của Nhà nước
 • Chương 2: GIAO CÔNG TY CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 10. Điều kiện giao công ty cho tập thể người lao động
 • Điều 11. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và nợ khi giao công ty
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục giao công ty
 • Điều 13. Quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận giao công ty
 • Chương 3: BÁN CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Điều 15. Thông báo quyết định phê duyệt bán và đăng ký mua công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 16. Tổ chức bán công ty, bộ phận của công ty theo phương thức đấu thầu
 • Điều 17. Tổ chức bán công ty, bộ phận của công ty theo phương thức đấu giá
 • Điều 18. Tổ chức bán công ty, bộ phận của công ty theo phương thức trực tiếp
 • Điều 19. Trách nhiệm của công ty bán toàn bộ công ty hoặc bán bộ phận của công ty
 • Điều 20. Nguyên tắc xử lý tài sản và tài chính khi bán công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 21. Nguyên tắc xử lý các khoản nợ của công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 22. Nguyên tắc giải quyết lao động và cán bộ quản lý
 • Điều 23. Nguyên tắc xác định giá bán công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 24. Phê duyệt phương án bán, giá bán, ký kết hợp đồng và ra quyết định bán công ty, bộ phận của ...
 • Điều 25. Thanh toán tiền đặt cọc và bàn giao công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 26. Thanh toán tiền mua công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 27. Đăng ký kinh doanh đối với công ty, bộ phận của công ty sau khi bán
 • Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của người mua công ty, bộ phận của công ty
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua công ty nhà nước
 • Điều 30. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện cam kết hợp đồng
 • Chương 4: KHOÁN KINH DOANH VÀ CHO THUÊ CÔNG TY
 • MỤC 1: KHOÁN KINH DOANH
 • Điều 31. Nội dung, các chỉ tiêu và điều kiện khoán kinh doanh
 • Điều 32. Đấu thầu nhận khoán hoặc tổ chức nhận khoán theo phương thức thoả thuận trực tiếp
 • Điều 33. Hợp đồng khoán kinh doanh
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của người nhận khoán
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định khoán kinh doanh
 • MỤC 2: CHO THUÊ CÔNG TY
 • Điều 36. Các hình thức thuê công ty, thông báo quyết định cho thuê và đăng ký nhận thuê công ty
 • Điều 37. Tổ chức cho thuê công ty theo phương thức đấu thầu
 • Điều 38. Tổ chức cho thuê công ty theo phương thức trực tiếp
 • Điều 39. Trách nhiệm của công ty nhà nước cho thuê
 • Điều 40. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính của công ty khi cho thuê
 • Điều 41. Giải quyết lao động khi cho thuê công ty
 • Điều 42. Nguyên tắc xác định giá cho thuê công ty
 • Điều 43. Quyết định cho thuê công ty
 • Điều 44. Hợp đồng thuê công ty
 • Điều 45. Thanh toán tiền đặt cọc và bàn giao công ty
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người thuê công ty
 • Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định cho thuê công ty và người ký hợp đồng cho thuê công ty
 • Điều 48. Kết thúc hợp đồng thuê công ty
 • Chương 5: NHỮNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIAO, MUA, THUÊ CÔNG TY VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 49. Ưu đãi đối với công ty giao, bán, cho thuê
 • Điều 50. Ưu đãi đối với người mua là tập thể người lao động trong công ty
 • Điều 51. Ưu đãi đối với người mua không phải là tập thể người lao động
 • Điều 52. Ưu đãi đối với người mua trả tiền ngay
 • Điều 53. Chính sách đối với người lao động ra khỏi công ty
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Điều 54. Thẩm quyền quyết định giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty
 • Điều 55. Trách nhiệm tổ chức việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
 • Điều 56. Nhiệm vụ của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong tổ chức giao, bán, khoán kinh doanh ...
 • Điều 57. Trách nhiệm của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
 • Điều 58. Thẩm quyền phê duyệt phương án giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 59. Thẩm quyền ký kết hợp đồng giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 60. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện hợp đồng giao, bán, khoán kinh doanh, cho ...
 • Điều 61. Công bố và đăng ký nhận mua, khoán kinh doanh, thuê công ty
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 62. Hiệu lực thi hành
 • Điều 63. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 80/2005/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 80/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 80/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 80/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật