Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Tiêu đề: Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành Số hiệu: 6-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 20/05/1988 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Thống kê

Mục lục Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

 • PHÁP LỆNH KẾ TOÁN VÀ THỐNG KÊ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Tất cả các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh; các đơn vị tập thể và tư nhân hoạt động sản ...
 • Điều 2: Công tác kế toán, công tác thống kê phải thực hiện thống nhất trong phạm vi nền kinh tế quốc ...
 • Điều 3: Tại mỗi xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh phải có kế toán trưởng.
 • Điều 4
 • Điều 5 Hệ thống thông tin thống kê của Nhà nước gồm:
 • Điều 6
 • Điều 7 Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ
 • Điều 8 Ghi chép ban đầu:
 • Điều 9 Phương pháp ghi chép kế toán, thống kê:
 • Điều 10 Tài khoản và sổ kế toán:
 • Điều 11 Kiểm kê tài sản:
 • Điều 12 Báo cáo kế toán, thống kê:
 • Điều 13 Điều tra thống kê:
 • Điều 14 Kiểm tra kế toán, thống kê:
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ...
 • Điều 15 Bộ Tài chính và Tổng cục thống kê giúp Hội đồng bộ trưởng quản lý thống nhất công tác kế toán ...
 • Điều 16 Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp ...
 • Điều 17 Thủ trưởng và kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực ...
 • Chương 4: XỬ LÝ CÁC VI PHẠM
 • Điều 18 Người nào vi phạm chế độ kế toán và thống kê thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 19 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1988.
 • Điều 20 Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành

Đang cập nhật