Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Tiêu đề: Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành Số hiệu: 24-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 25/09/1989 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc ...
 • Điều 2 Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên sau đây:
 • Điều 3 Hợp đồng kinh tế được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa ...
 • Điều 4 Ký kết hợp đồng kinh tế là quyền của các đơn vị kinh tế. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào ...
 • Điều 5 Các bên ký kết hợp đồng kinh tế có quyền thoả thuận áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp ...
 • Điều 6 Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp được thể hiện trong hợp đồng kinh tế của các bên ký ...
 • Điều 7 Các tranh chấp phát sinh khi thực hiện hợp đồng kinh tế được giải quyết bằng cách tự thương lượng ...
 • Điều 8
 • Chương 2: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ
 • Điều 9 Người ký hợp đồng kinh tế phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký ...
 • Điều 10 Các căn cứ để ký kết hợp đồng kinh tế:
 • Điều 11 Hợp đồng kinh tế được ký kết bằng văn bản, tài liệu giao dịch: công văn, điện báo, đơn chào hàng ...
 • Điều 12
 • Điều 13 Những thoả thuận về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, công việc trong hợp đồng kinh tế phải phù ...
 • Điều 14 Những quy định hiện hành của Nhà nước về bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công việc phải được tuân ...
 • Điều 15 Các bên có quyền thoả thuận và ghi giá cả cụ thể vào hợp đồng kinh tế, có quyền thay đổi giá ...
 • Điều 16 Các bên có quyền thoả thuận lịch nghiệm thu, giao nhận, địa điểm và phương thức giao nhận sản ...
 • Điều 17 Phương thức thanh toán do các bên thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Điều 18 Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế do các bên thoả thuận.
 • Điều 19 Các bên được quyền thoả thuận về tiền thưởng để khuyến khích thực hiện tốt hợp đồng kinh tế.
 • Điều 20 Các bên có quyền đưa vào hợp đồng kinh tế những thoả thuận khác không trái pháp luật.
 • Điều 21 Các bên có quyền ký các bản phụ lục hợp đồng để chi tiết và vụ thể hoá các điều khoản của hợp ...
 • Chương 3: THỰC HIỆN, THAY ĐỔI, ĐÌNH CHỈ THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
 • Điều 22 Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ cam kết trong hợp đồng kinh tế trên tinh thần hợp ...
 • Điều 23 Chỉ được lập hoá đơn, giấy đòi tiền phù hợp với việc thực hiện từng phần hay toàn bộ hợp đồng ...
 • Điều 24 Khi một bên chuyển giao toàn bộ hay từng phần nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho một pháp nhân ...
 • Điều 25 Khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân phải giải thể thì trước khi giải thể ba mươi ...
 • Điều 26 Hợp đồng kinh tế đã có hiệu lực pháp lý có thể được huỷ bỏ, sửa đổi theo sự thoả thuận bằng văn ...
 • Điều 27 Khi một bên thừa nhận hoặc đã có kết luận của Trọng tài kinh tế là có vi phạm hợp đồng thì bên ...
 • Điều 28 Các bên phải cùng nhau thanh lý hợp đồng kinh tế trong trường hợp:
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU
 • Điều 29
 • Điều 30 Bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán phải bị phạt vi phạm hợp đồng. Mức phạt có thể bằng mức lãi suất ...
 • Điều 31 Khi sản phẩm, hàng hoá không đúng chất lượng, công việc không đúng yêu cầu kỹ thuật đã thoả thuận ...
 • Điều 32 Trong thời hạn bảo hành, nếu bên nhận sản phẩm, hàng hoá phát hiện có sai sót về chất lượng thì ...
 • Điều 33 Khi một bên thực hiện hợp đồng kinh tế chậm so với thời hạn ghi trong hợp đồng thì bên bị vi ...
 • Điều 34 Khi một bên không hoàn thành sản phẩm, hàng hoá, công việc một cách đồng bộ theo thoả thuận trong ...
 • Điều 35 Khi một bên từ chối tiếp nhận sản phẩm, hàng hoá công việc đã hoàn thành theo đúng hợp đồng thì ...
 • Điều 36 Khi một bên đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng kinh tế không đúng với quy định tại Điều 27 ...
 • Điều 37 Bên nào đã ký hợp đồng kinh tế mà không thực hiện thì bị phạt vi phạm hợp đồng ở mức cao nhất ...
 • Điều 38 Khi xảy ra vi phạm hợp đồng kinh tế, bên bị vi phạm có quyền gửi giấy đòi tiền phạt vi phạm hợp ...
 • Điều 39
 • Điều 40 Bên vi phạm hợp đồng kinh tế được xét giảm hoặc miễn hoàn toàn trách nhiệm tài sản trong các ...
 • Điều 41 Những hợp đồng kinh tế mà các bên đã thoả thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ và phù hợp ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 42 Các quy định của Pháp lệnh này có thể được áp dụng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh ...
 • Điều 43 Các quy định của Pháp lệnh này được áp dụng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa pháp ...
 • Điều 44 Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
 • Điều 45 Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này và ban hành các quy định về các loại ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Án lệ về Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Đang cập nhật