Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá Số hiệu: 101/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 03/08/2005 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 101/2005/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá
 • Điều 4. Phương pháp thẩm định giá
 • Điều 5. Tài sản thẩm định giá
 • Điều 6. Kết quả thẩm định giá
 • Điều 7. Giá dịch vụ thẩm định giá
 • Chương 2: DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 8. Doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 9. Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 10. Quyền của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 12. Hồ sơ tài sản thẩm định giá
 • Điều 13. Những hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 14. Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá
 • Điều 15. Tổ chức thẩm định giá nước ngoài
 • Chương 3: THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Điều 16. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá
 • Điều 17. Điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá
 • Điều 18. Người không được đăng ký hành nghề thẩm định giá
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá
 • Điều 20. Những hành vi bị cấm đối với thẩm định viên về giá
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 21. Nội dung quản lý nhà nước về thẩm định giá
 • Điều 22. Thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá
 • Chương 5: XỬ LÝ TRANH CHẤP VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 23. Xử lý tranh chấp về kết quả thẩm định giá
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 101/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 101/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật