Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 30/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu: 30/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/05/1998 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 30/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/1998/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ ...
 • Chương 1: PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh ...
 • Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp ...
 • Chương 2 : CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT
 • Điều 3 Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo Điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định ...
 • Điều 4. Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ...
 • Điều 5. Các khoản doanh thu, chi phí hợp lý được ghi trong sổ kế toán của cơ sở kinh doanh bằng Đồng ...
 • Điều 6. Không tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí sau :
 • Điều 7. Các khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm :
 • Điều 8 Cơ sở kinh doanh nhận thu nhập do cơ sở kinh doanh nhận góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết kinh ...
 • Điều 9. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức ...
 • Điều 10. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ...
 • Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ...
 • Điều 12. Thu nhập mà nhà đầu tư nước ngoài thu được do đầu tư tại Việt Nam (kể cả số thuế thu nhập được ...
 • Chương 3: ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • Điều 13. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp ...
 • Điều 14. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai thuế tạm nộp cả năm cho cơ quan thuế ...
 • Điều 15 Việc điều chỉnh số thuế thu nhập tạm nộp hàng quý và cả năm chỉ trong trường hợp có sự thay đổi ...
 • Điều 16 Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế áp dụng trên ...
 • Điều 17. Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau :
 • Điều 18 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính và nộp bằng đồng Việt Nam.
 • Điều 19. Cơ sở kinh doanh phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm với cơ quan thuế theo ...
 • Điều 20. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn 60 ngày, kể ...
 • Điều 21 Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện ...
 • Điều 22. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán thuế, cơ quan thuế phải xem xét kiểm tra. Trong trường ...
 • Điều 23 Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh ...
 • Điều 24. Cơ quan thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm sau đây:
 • Điều 25. Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong ...
 • Chương 4: MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 26. Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ ...
 • Điều 27. Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của ...
 • Điều 28. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của ...
 • Điều 29. Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công ...
 • Điều 30. Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn ...
 • Điều 31. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau ...
 • Điều 32. Việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ...
 • Điều 33. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp ...
 • Điều 34. 1. Nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư được hoàn lại số thuế thu nhập ...
 • Điều 35. Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực ...
 • Điều 36. Việc miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán ...
 • Điều 37. Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán với ...
 • Chương 5: XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 38. Đối tượng nộp thuế, cán bộ thuế và cá nhân khác vi phạm Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì ...
 • Điều 39 Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức, cá nhân có thành tích trong ...
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 40 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.
 • Điều 41 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 30/1998/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 30/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật