Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 44/1998/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Số hiệu: 44/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 29/06/1998 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 44/1998/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/1998/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1998VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng Nghị định này là các doanh nghiệp ghi tại Điều 1 của Luật Doanh nghiệp nhà ...
 • Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là cổ phần hóa) nhằm các ...
 • Điều 3.
 • Điều 4. Quyền sở hữu và mọi quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ ...
 • Điều 5. Cổ phần được thông báo bán công khai tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc bán thông qua các ngân ...
 • Điều 6. Doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng hết số lao động hiện có tại ...
 • Điều 7. Cổ phần hóa được tiến hành theo các hình thức sau đây:
 • Điều 8. Quyền được mua cổ phần lần đầu khi tiến hành cổ phần hóa.
 • Điều 9. Sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước:
 • Điều 10. Bộ Tài chính thống nhất quản lý mẫu in ấn và cung cấp tờ cổ phiếu ở các doanh nghiệp cổ phần ...
 • Chương 2: NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. NHỮNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Điều 11. Nguyên tắc xác định giá trị doanh nghiệp:
 • Điều 12. Khi xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp không phải nhất thiết thuê kiểm toán độc lập. ...
 • Điều 13. Doanh nghiệp cổ phần hóa được hưởng những ưu đãi như sau:
 • Điều 14. Người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được hưởng những ưu đãi sau:
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Thẩm quyền lựa chọn và quyết định doanh nghiệp cổ phần hóa:
 • Điều 16. Thẩm quyền hướng dẫn và quyết định giá trị doanh nghiệp:
 • Điều 17. Thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành ...
 • Điều 18. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo ...
 • Điều 19. Đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:
 • Điều 20. Người quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần:
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng ...
 • Điều 22. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính, Bộ Lao động ...
 • Điều 23. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ LỰA CHỌN CỔ PHẦN HÓA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 44/1998/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Đang cập nhật