Nghị định 217-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 217-CP

Tiêu đề: Nghị định 217-CP năm 1979 về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên và cơ quan Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành Số hiệu: 217-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 08/06/1979 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 217-CP năm 1979 về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên và cơ quan Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 217-CP NGÀY 8/6/1979 BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ...
 • Điều 1: Nay ban hành kèm theo nghị định này bản Quy định của Hội đồng Chính phủ về chế độ trách nhiệm ...
 • Điều 2: Đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các ...
 • QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ "CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ KỶ LUẬT, CHẾ ĐỘ BẢO VỆ CỦA CÔNG VÀ ...
 • I. CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM
 • Điều 1: - Mọi tổ chức, mỗi cán bộ, nhân viên Nhà nước từ người lãnh đạo, quản lý đến người thừa hành ...
 • Điều 2: Người đứng đầu cơ quan Nhà nước, từ cấp trung ương đến các đơn vị cơ sở, chịu trách nhiệm về ...
 • Điều 3: - Cán bộ nhân viên Nhà nước làm công việc sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về công việc của ...
 • Điều 4: - Cán bộ, nhân viên làm công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thiết kế chịu trách nhiệm, nhiệm ...
 • Điều 5: - Nguyên tắc xác định các vụ vi phạm chế độ trách nhiệm.
 • II. CHẾ ĐỘ KỶ LUẬT
 • Điều 6: - Mọi tổ chức và cá nhân mỗi cán bộ, nhân viên Nhà nước bất kỳ thuộc cấp nào và ở cương vị công ...
 • Điều 7: - Mọi tổ chức và cá nhân cán bộ, nhân viên Nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ kỷ ...
 • Điều 8: Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân, mỗi cán bộ, nhân viên Nhà nước phải tôn trọng ...
 • Điều 9: Các ngành, các cấp phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật xin chỉ thị và báo cáo theo đúng chế độ ...
 • III. CHẾ ĐỘ BẢO VỆ CỦA CÔNG
 • Điều 10: - Mọi tổ chức và cá nhân mỗi cán bộ, nhân viên Nhà nước đều có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ ...
 • Điều 11: Những cán bộ, nhân viên trực tiếp làm các công việc giao nhận, quản lý bảo vệ, vận chuyển, phân ...
 • Điều 12: Cán bộ nhân viên làm chức năng giám định và kiểm soát tài sản có nhiệm vụ:
 • IV. CHẾ ĐỘ PHỤC VỤ NHÂN DÂN
 • Điều 13: Mọi tổ chức và cá nhân, mỗi cán bộ, nhân viên Nhà nước trên mọi lĩnh vực và cương vị công tác ...
 • Điều 14: Thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm quy định rõ chế độ phục ...
 • Điều 15: Các cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu hoặc ban hành chính sách, chế độ phải quán triệt quan điểm ...
 • Điều 16: - Các ngành và đơn vị sản xuất kinh doanh phải nêu cao ý thức phục vụ nhân dân bằng cách sản ...
 • Điều 17: - Những cơ quan và những người có nhiệm vụ thực hiện phân phối hàng hoá cho nhân dân phải thi ...
 • Điều 18: - Những cơ quan, những người có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu hàng ngày của nhân dân về ăn, ở, đi ...
 • Điều 19: - Nhà nước hoan nghênh những ý kiến đóng góp của nhân dân; khi nhận được ý kiến, các cơ quan ...
 • Điều 20: - Người nào dựa vào quyền hành của mình để ức hiếp nhân dân, vi phạm thô bạo các quyền làm chủ ...
 • V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21: - Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Tất cả các cán bộ, nhân viên Nhà nước từ thủ trưởng ...
 • Điều 22: - Thủ trưởng các ngành ở trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 23: Giám sát việc thực hiện chế độ
 • Điều 24: Khen thường
 • Điều 25: Xử phạt
 • Điều 26: - Bộ trưởng Phủ thủ tướng cùng với Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ nội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 217-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 217-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 217-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 217-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 217-CP

Đang cập nhật