Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước Số hiệu: 103/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 10/09/1999 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục tiêu của việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ một doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau :
 • Điều 4. Đối tượng được giao, mua, nhận khoán kinh doanh, thuê doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 5. Nguyên tắc trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 6. Sử dụng số tiền bán, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 7. Chi phí cho việc tổ chức giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 8. Chuyển đổi giữa các hình thức giao, khoán kinh doanh, cho thuê, bán doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 9. Bảo hộ của Nhà nước
 • Chương 2: GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 10. Điều kiện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động
 • Điều 11. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và công nợ khi giao doanh nghiệp
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp
 • Điều 13. Quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận giao doanh nghiệp
 • Chương 3: BÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Điều 15. Thông báo quyết định phê duyệt bán và đăng ký mua doanh nghiệp
 • Điều 16. Tổ chức bán doanh nghiệp theo phương thức đấu thầu
 • Điều 17. Tổ chức bán doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp
 • Điều 18. Trách nhiệm của doanh nghiệp bán
 • Điều 19. Nguyên tắc xử lý tài sản và tài chính doanh nghiệp trước khi bán
 • Điều 20. Nguyên tắc xử lý các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Điều 21. Giải quyết lao động và bộ máy quản lý doanh nghiệp bán
 • Điều 22. Nguyên tắc xác định giá bán doanh nghiệp
 • Điều 23. Phê duyệt phương án bán, giá bán, ký kết hợp đồng và ra quyết định bán doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 24. Thông báo quyết định bán và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 25. Bàn giao doanh nghiệp
 • Điều 26. Thanh toán tiền mua doanh nghiệp
 • Điều 27. Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp sau khi bán
 • Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của người mua doanh nghiệp
 • Điều 29. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện cam kết hợp đồng
 • Chương 4: KHOÁN KINH DOANH VÀ CHO THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • MỤC 1: KHOÁN KINH DOANH
 • Điều 30. Nội dung, các chỉ tiêu và điều kiện khoán kinh doanh
 • Điều 31. Tổ chức trao đổi, thỏa thuận nội dung, các chỉ tiêu và điều kiện khoán
 • Điều 32. Hợp đồng khoán kinh doanh
 • Điều 33. Quyền và trách nhiệm của người nhận khoán
 • Điều 34. Quyền và trách nhiệm của người quyết định khoán kinh doanh
 • MỤC II: THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Điều 35. Các hình thức thuê doanh nghiệp
 • Điều 36. Tổ chức cho thuê doanh nghiệp theo phương thức đấu thầu
 • Điều 37. Tổ chức cho thuê doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp
 • Điều 38. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê
 • Điều 39. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính của doanh nghiệp khi cho thuê
 • Điều 40. Giải quyết lao động khi thuê doanh nghiệp
 • Điều 41. Nguyên tắc xác định giá thuê doanh nghiệp
 • Điều 42. Quyết định cho thuê doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 43. Hợp đồng thuê doanh nghiệp
 • Điều 44. Thông báo quyết định cho thuê doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 45. Bàn giao doanh nghiệp
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người thuê doanh nghiệp
 • Điều 47. Quyền và trách nhiệm của người quyết định cho thuê doanh nghiệp và người ký hợp đồng cho thuê ...
 • Điều 48. Kết thúc hợp đồng thuê doanh nghiệp
 • Chương 5: NHỮNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO, MUA, THUÊ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 49. Ưu đãi đối với doanh nghiệp giao, bán, cho thuê
 • Điều 50. Ưu đãi đối với người mua là tập thể lao động trong doanh nghiệp
 • Điều 51. Ưu đãi đối với người mua không phải là tập thể người lao động
 • Điều 52. Ưu đãi đối với người mua trả tiền ngay
 • Điều 53. Chính sách đối với người lao động ra khỏi doanh nghiệp
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Điều 54. Thẩm quyền lựa chọn và quyết định áp dụng giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 55. Trách nhiệm tổ chức việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 56. Nhiệm vụ của
 • Điều 57. Trách nhiệm của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ, tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91
 • Điều 58. Thẩm quyền phê duyệt phương án giao, bán, khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 59. Thẩm quyền ký kết hợp đồng giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp
 • Điều 60. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện hợp đồng giao, bán, khoán kinh doanh, cho ...
 • Điều 61. Công bố và đăng ký nhận mua, khoán kinh doanh, thuê doanh nghiệp
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 62. Hiệu lực thi hành, trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định
 • Điều 63. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/1999/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật