Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 48/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dầu khí Số hiệu: 48/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 12/09/2000 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Nghị định 48/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dầu khí

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48/2000/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DẦU ...
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đối tượng được tiến hành hoạt động dầu khí
 • Điều 4. Định nghĩa
 • Chương 2 HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 5. Đề án và chương trình công tác
 • Điều 6. Các tiêu chuẩn được áp dụng
 • Điều 7. Các tài liệu về môi trường và an toàn
 • Điều 8. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn
 • Điều 9. Trách nhiệm khi xảy ra sự cố
 • Điều 10. Các yêu cầu về bảo tồn tài nguyên
 • Điều 11. Vùng an toàn dầu khí
 • Điều 12. Các quy định trong khi khoan
 • Điều 13. Quy định về khai thác dầu khí
 • Điều 14. Quyền sử dụng thiết bị và phương tiện
 • Điều 15. Nghĩa vụ tháo dỡ công trình
 • Điều 16. Bảo hiểm dầu khí
 • Điều 17. Trách nhiệm báo cáo của Tổng công ty Dầu khí Việt
 • Điều 18. Cung cấp thông tin
 • Điều 19. Bảo mật thông tin
 • Chương 3 HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
 • Điều 20. Hình thức hợp đồng dầu khí
 • Điều 21. Người điều hành
 • Điều 22. Công ty điều hành chung
 • Điều 23. Đấu thầu các lô
 • Điều 24. Giai đoạn tìm kiếm thăm dò
 • Điều 25. Kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò
 • Điều 26. Giữ lại diện tích phát hiện khí
 • Điều 27. Tạm dừng việc thực hiện một số quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí
 • Điều 28. Hoàn trả diện tích tìm kiếm thăm dò
 • Điều 29. Cam kết công việc
 • Điều 30. Khai thác sớm
 • Điều 31. Các công việc sau khi phát hiện dầu khí
 • Điều 32. Sử dụng dầu khí cho hoạt động khai thác
 • Điều 33. Báo cáo định kỳ
 • Điều 34. Sử dụng khí đồng hành
 • Điều 35. Mỏ dầu khí vượt ra ngoài diện tích hợp đồng
 • Điều 36. Hợp nhất mỏ
 • Chương 4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 37. Quyền ký kết hợp đồng để phục vụ hoạt động dầu khí
 • Điều 38. Chế độ đối với người lao động
 • Điều 39. Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động
 • Điều 40. Quyền mở tài khoản và mua ngoại tệ
 • Điều 41. Bảo đảm cân đối ngoại tệ
 • Điều 42. Nghĩa vụ bán dầu thô tại thị trường Việt
 • Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh
 • Chương 5 CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ, TÀI CHÍNH
 • Điều 44. Thuế tài nguyên đối với dầu thô
 • Điều 45. Thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên
 • Điều 46. Giá tính thuế tài nguyên
 • Điều 47. Phương thức nộp thuế tài nguyên
 • Điều 48. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 49. Doanh thu
 • Điều 50. Chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 51. Các chi phí không được tính vào chi phí được thu hồi
 • Điều 52. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 53. Phương thức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 54. Miễn thuế nhập khẩu
 • Điều 55. Thuế giá trị gia tăng
 • Điều 56. Truy nộp thuế
 • Điều 57. Xác định danh mục thiết bị, máy móc, vật tư đã sản xuất được ở trong nước
 • Điều 58. Miễn Thuế xuất khẩu
 • Điều 59. Thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí
 • Điều 60. Thuế đối với Nhà thầu phụ
 • Điều 61. Năm tính thuế
 • Điều 62. Đăng ký chế độ kế toán
 • Điều 63. Báo cáo tài chính
 • Chương 6 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 64. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 65. Thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí
 • Điều 66. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về dầu khí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ...
 • Chương 7 THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 67. Thanh tra chuyên ngành
 • Điều 68. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn thanh tra
 • Điều 69. Quyết định của Đoàn thanh tra
 • Điều 70. Thi hành quyết định của Đoàn thanh tra
 • Chương 8 XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 71. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm
 • Điều 72. Thẩm quyền xử lý các vi phạm
 • Chương 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 73. Áp dụng Luật
 • Điều 74. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 75. Trách nhiệm thi hành

Ngày 12/09/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dầu khí.

Theo Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 06/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 09/6/2000 (sau đây gọi chung là Luật Dầu khí).

Nội dung Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định hoạt động dầu khí; hợp đồng dầu khí; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí; các quy định về thuế, tài chính; quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí; thanh tra các hoạt động dầu khí; xử lý vi phạm.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 48/2000/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật