Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 64/2002/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Số hiệu: 64/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 19/06/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 64/2002/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/2002/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ...
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục tiêu của việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là cổ phần ...
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 4. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần
 • Điều 5. Quyền được mua cổ phần lần đầu tại các doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 6. Cổ phiếu và cổ đông sáng lập
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 8. Bảo hộ của Nhà nước đối với nhà đầu tư
 • Chương 2 XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ
 • Điều 9. Tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản được đầu ...
 • Điều 10. Các khoản nợ phải thu
 • Điều 11. Các khoản nợ phải trả
 • Điều 12. Các khoản dự phòng và lãi chưa phân phối
 • Điều 13. Tài sản góp vốn liên doanh với nước ngoài
 • Điều 14. Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
 • Điều 15. Giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 16. Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp
 • Điều 17. Xác định chất lượng tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế kinh doanh của doanh ...
 • Điều 18. Xác định giá trị tài sản góp vốn liên doanh
 • Điều 19. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 20. Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 21. Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 22. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Chương 3 BÁN CỔ PHẦN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
 • Điều 23. Xác định cơ cấu cổ phần lần đầu
 • Điều 24. Bán cổ phần lần đầu
 • Điều 25. Quản lý và sử dụng số tiền thu từ bán cổ phần.
 • Chương 4 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
 • Điều 26. Chính sách đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 27. Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Chương 5 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NGUYÊN ...
 • Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của người sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến nông ...
 • Chương 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 30. Quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ...
 • Điều 31. Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần
 • Điều 32. Quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
 • Điều 33 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Chương 7 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34 Nghị định này thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ và có ...
 • Điều 35 Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt
 • Điều 36 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 64/2002/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật