Nghị định 87/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 87/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 87/2002/NĐ-CP về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn Số hiệu: 87/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 05/11/2002 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 87/2002/NĐ-CP về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/2002/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng các văn bản pháp luật
 • Điều 4. Khuyến khích phát triển hoạt động tư vấn
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2: HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • MỤC A: CUNG ỨNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Điều 6. Điều kiện cung ứng dịch vụ tư vấn
 • Điều 7. Nguyên tắc hoạt động tư vấn
 • Điều 8. Quyền của nhà tư vấn
 • Điều 9. Nghĩa vụ của nhà tư vấn
 • Điều 10. Nguyên tắc tính phí tư vấn
 • MỤC B: SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Điều 11. Quyền của người sử dụng dịch vụ tư vấn
 • Điều 12. Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ tư vấn
 • MỤC C: NGUỒN KINH PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Điều 13. Nguồn kinh phí sử dụng dịch vụ tư vấn
 • MỤC D: SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 14. Sử dụng dịch vụ tư vấn bằng nguồn ngân sách nhà nước
 • Điều 15. Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ tư vấn bằng nguồn ngân sách nhà nước
 • Điều 16. Nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn tư vấn
 • MỤC Đ: HỢP ĐỒNG TƯ VẤN
 • Điều 17. Hình thức hợp đồng tư vấn
 • Điều 18. Nội dung hợp đồng tư vấn
 • Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
 • Điều 19. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn
 • Điều 20. Quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 21. Khen thưởng
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Điều 23. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành

Ngày 05/11/2002, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2002/NĐ-CP về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn.

Nghị định 87/2002/NĐ-CP điều chỉnh hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn, trừ dịch vụ tư vấn pháp luật. Tuy nhiên không điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn mà người sử dụng dịch vụ tư vấn không phải thanh toán phí tư vấn cho người cung ứng dịch vụ tư vấn.

Theo đó, tổ chức cung ứng hoạt động tư vấn cần thỏa mãn: Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn; Có trụ sở và phương tiện làm việc. Trong đó, có ít nhất 02 người có đủ điều kiện như sau: cá nhân hoạt động tư vấ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc lĩnh vực hành nghề tư vấn hoặc có chứng chỉ hành nghề tư vấn trong trường hợp pháp luật có quy định; Có tư cách đạo đức tốt; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không ở trong tình trạng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề tư vấn...

Khi cung ứng dịch vụ tư vấn, nhà tư vấn có quyền: Tham dự bình đẳng các cuộc tuyển chọn hoặc đấu thầu tuyển chọn tư vấn; Đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn; Thu phí tư vấn theo thoả thuận trong hợp đồng tư vấn; Hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng tư vấn và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp người sử dụng dịch vụ tư vấn vi phạm những nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng tư vấn; Yêu cầu người sử dụng dịch vụ tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng tư vấn;Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài để thực hiện hợp đồng tư vấn; Tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ tư vấn;Thành lập tổ chức tư vấn;Tham gia các hiệp hội tư vấn trong nước, khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, quyền của người sử dụng dịch vụ tư vấn cũng được Nghị định 87/2002/NĐ-CP quy định như sau: Đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn; Yêu cầu nhà tư vấn thực hiện công việc tư vấn theo đúng khối lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác theo hợp đồng tư vấn; Hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng tư vấn trong trường hợp nhà tư vấn vi phạm những nghĩa vụ đã được cam kết trong hợp đồng tư vấn.

Nghị định 87/2002/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2002.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 87/2002/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 87/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 87/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 87/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật