Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước Số hiệu: 60/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 06/06/2003 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

 • CHÍNH PHỦ -------
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán ...
 • Điều 2. Thu ngân sách nhà nước gồm:
 • Điều 3. Chi ngân sách nhà nước gồm:
 • Điều 4.
 • Điều 5.
 • Điều 6. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc:
 • Điều 7.Dự toán ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự ...
 • Điều 8.
 • Điều 9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ ...
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách được ...
 • Điều 11.
 • Điều 12 .
 • Điều 13. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ...
 • Điều 14.
 • Điều 15. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định ...
 • Điều 16
 • Điều 17. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự ...
 • Điều 18.
 • Điều 19. Mọi tài sản được đầu tư từ nguồn ngân sách, nguồn đóng góp của nhân đân, đất đai và các tài ...
 • Chương 2: PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP
 • Điều 20. Nguồn thu của ngân sách trung ương gồm:
 • Điều 21. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm:
 • Điều 22. Nguồn thu của ngân sách địa phương gồm:
 • Điều 23. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu cho ngân sách các cấp chính quyền địa ...
 • Điều 24. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm:
 • Điều 25. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp chính quyền ...
 • Điều 26. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp ...
 • Điều 27.
 • Điều 28.
 • Điều 29.
 • Chương 3: LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 30. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm:
 • Điều 31. Yêu cầu đối với lập dự toán ngân sách hàng năm:
 • Điều 32. Hướng dẫn lập dự toán ngân sách và thông báo số kiểm tra hàng năm:
 • Điều 33. Các doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh của mình, các luật, pháp lệnh về ...
 • Điều 34. Lập dự toán của các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.
 • Điều 35. Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan Tài chính ...
 • Điều 36.
 • Điều 37. Lập dự toán ngân sách địa phương:
 • Điều 38. Lập dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương:
 • Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước trong quá trình lập ...
 • Điều 40. Quyết định, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước:
 • Điều 41.
 • Điều 42.
 • Điều 43. Điều chỉnh dự toán ngân sách:
 • Chương 4: CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 44.
 • Điều 45
 • Điều 46
 • Điều 47. Các khoản thu của ngân sách nhà nước phải nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước. Đối với một số ...
 • Điều 48.
 • Điều 49
 • Điều 50.
 • Điều 51. Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Điều 52. Trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định ...
 • Điều 53
 • Điều 54. Trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, nếu có sự thay đổi về thu, chi, Chính phủ và Uỷ ...
 • Điều 55.
 • Điều 56. Việc thưởng cho ngân sách địa phương từ số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán được ...
 • Điều 57.
 • Điều 58. Quỹ dự trữ tài chính:
 • Điều 59.
 • Điều 60.
 • Điều 61.
 • Điều 62.
 • Chương 5 : KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 63.
 • Điều 64.
 • Điều 65. Công tác kế toán và quyết toán ngân sách phải thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật ...
 • Điều 66.
 • Điều 67. Việc chỉnh lý quyết toán ngân sách quy định nhưư sau:
 • Điều 68. Quyết toán ngân sách và báo cáo quyết toán ngân sách phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
 • Điều 69.
 • Điều 70. Trình tự lập, gửi, xét duyệt và thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán đưược quy định ...
 • Điều 71.Trình tự lập, gửi, thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của ngân sách các cấp đưược ...
 • Điều 72.
 • Điều 73.
 • Điều 74
 • Điều 75
 • Điều 76. Thời hạn xét duyệt, thẩm định và phê chuẩn quyết toán ngân sách năm quy định như sau:
 • Điều 77.
 • Điều 78.
 • Chương 6 : KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 79.
 • Điều 80.
 • Điều 81.
 • Điều 82. Những hành vi sau đây là những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách:
 • Điều 83.
 • Điều 84.
 • Chương 7 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 85.
 • Điều 86.

Ngày 06/06/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

 Trong đó, ngân sách bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với nguồn thu và nhiệm vụ chi được quy định một cách chi tiết.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, Nghị định 60/2003/NĐ-CP đưa ra căn cứ để lập dự toán ngân sách hàng năm như sau: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, địa phương; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung cân đối của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đã được quy định; Chính sách, chế độ thu ngân sách; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà cũng như tình hình thực hiện ngân sách các năm trước.

Dự toán ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ ngân sách trung ương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi trình Quốc hội phải kèm theo các tài liệu cần thiết .

Trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2003/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật