Thông tư 40/2004/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2004/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 40/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 40/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 13/05/2004 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 40/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

 • I. QUI ĐỊNH CHUNG
 • II. HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN KHI CHUYỂN DNNN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • A. KẾ TOÁN TẠI DNNN TRƯỚC KHI CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • 1. Kế toán kết quả kiểm kê
 • 2. Kế toán xử lý những vấn đề về tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp
 • 3. Kế toán liên quan việc xử lý tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm DNNN ...
 • 4. Bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần
 • B. KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN
 • 1. Mở sổ kế toán mới
 • 2. Kế toán nhận bàn giao tài sản, nguồn vốn ở Công ty cổ phần
 • 3. Kế toán thu hồi và nộp tiền bán cổ phần trả chậm
 • 4. Kế toán ở Công ty cổ phần về tiền thu hộ nợ phải thu và tiền thu về bán tài sản giữ hộ Nhà nước
 • 5. Báo cáo nợ phải thu và tài sản giữ hộ Nhà nước không tính vào giá trị doanh nghiệp, bàn giao cho Công ...
 • 6. Báo cáo quyết toán nợ thu hộ và tài sản giữ hộ Nhà nước
 • 7. Kế toán về bán cổ phiếu do Công ty cổ phần phát hành để huy động thêm vốn
 • 8. Kế toán cổ phiếu mua lại
 • 9. Kế toán chia cổ tức cho các cổ đông
 • C. KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CÓ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC CỔ PHẦN HOÁ
 • 1. Khi nhận tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên, đơn ...
 • 2. Căn cứ vào chứng từ và báo cáo của các đơn vị được cổ phần hoá trực thuộc Tổng Công ty về tài sản ...
 • 3. Căn cứ vào chứng từ về giá trị tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp sau khi trừ ...
 • 4. Căn cứ vào quyết định cổ phần hoá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chứng từ, tài liệu kế ...
 • 5. Căn cứ vào hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần, kế toán xác định phần ...
 • 6. Kế toán "Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN"
 • III. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỂ HUY ĐỘNG THÊM VỐN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Phụ lục số 01 CHI TIẾT TSCĐ ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 02 CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, DÀI HẠN ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO ...
 • Phụ lục số 03 CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 04 CHI TIẾT NỢ PHẢI THU ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 05 CHI TIẾT NỢ PHẢI THU CỔ PHẦN BÁN TRẢ CHẬM
 • Phụ lục số 06 CHI TIẾT NỢ PHẢI TRẢ ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 07 CHI TIẾT VỐN GÓP CỔ PHẦN BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 08 CHI TIẾT NỢ PHẢI THU KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN, ...
 • Phụ lục số 09 CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ...
 • Phụ lục số 10 CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, DÀI HẠN KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO ...
 • Phụ lục số 11 CHI TIẾT TSCĐ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN, HOẶC CÔNG ...
 • Phụ lục số 12 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NỢ THU HỘ VÀ TÀI SẢN GIỮ HỘ NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2004/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 40/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 40/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 40/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 40/2004/TT-BTC

Đang cập nhật