Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự Số hiệu: 50/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/04/2005 Lĩnh vực: Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Các cơ quan quản lý thi hành án dân sự
 • Điều 3. Cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 4. Biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 5. Con dấu và tài khoản
 • Chương 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • MỤC 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp
 • Điều 7. Tổ chức và cán bộ, công chức của Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp
 • MỤC 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
 • Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng
 • Điều 9. Tổ chức và cán bộ của Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng
 • MỤC 3: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH ÁN DÂN ...
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp
 • Chương 3: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • MỤC 1: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CẤP TỈNH
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thi hành án dân sự cấp tỉnh
 • Điều 13. Tổ chức của Thi hành án dân sự cấp tỉnh
 • MỤC 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THI HÀNH ÁN CẤP QUÂN KHU
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thi hành án cấp quân khu
 • Điều 15. Tổ chức của Thi hành án cấp quân khu
 • MỤC 3: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CẤP HUYỆN
 • Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thi hành án dân sự cấp huyện
 • Điều 17. Tổ chức của Thi hành án dân sự cấp huyện
 • Chương 4: CHẤP HÀNH VIÊN VÀ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
 • MỤC 1: CHẤP HÀNH VIÊN
 • Điều 18. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chấp hành viên
 • Điều 19. Những việc Chấp hành viên không được làm
 • Điều 20. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên
 • Điều 21. Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên
 • Điều 22. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân ...
 • Điều 23. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên Thi hành án cấp quân ...
 • Điều 24. Căn cứ để miễn nhiệm Chấp hành viên
 • Điều 25. Căn cứ để cách chức Chấp hành viên
 • Điều 26. Bổ nhiệm lại đối với Chấp hành viên
 • Điều 27. Xác định tiêu chuẩn Chấp hành viên trong một số trường hợp đặc biệt
 • Điều 28. Điều động, biệt phái Chấp hành viên
 • MỤC 2: THỦ TRƯỞNG VÀ PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
 • Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án
 • Điều 30. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án
 • Điều 31. Thời hạn giữ chức vụ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
 • Chương 5: CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN
 • Điều 32. Thẻ Chấp hành viên
 • Điều 33. Công cụ hỗ trợ thi hành án
 • Điều 34. Lương và phụ cấp của Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án
 • Điều 35. Phù hiệu của Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án
 • Điều 36. Trang phục của Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án
 • Điều 37. Niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu thi hành án
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 50/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 50/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật